icon-instagram

Algemene Voorwaarden


Laatste update: 05-03-2021

Artikel 1 | Identiteit van Triple8 B.V.

Dit zijn de leveringsvoorwaarden van Triple8, Triple8 B.V. gevestigd aan het Smallepad 32, 3811 MG, Amersfoort, Nederland, Telefoonnummer: 088-2334566, E-mailadres: support@triple8.tv, KvK-nummer: 78548322

Artikel 2 | Toepasselijkheid

De bepalingen van deze leveringsvoorwaarden van Triple8 zijn van toepassing op alle aanbiedingen en online diensten van Triple8. Wanneer u een bestelling tot ondertiteling en/ of vertaling plaatst, gaat u akkoord met deze voorwaarden, de overeenkomst. Lees deze dus zorgvuldig door voordat u een bestelling plaatst. Als u vragen heeft over deze voorwaarden, neem dan contact op met Triple8.

Artikel 3 | Overeenkomst en Bestelling

3.1 De overeenkomst is bindend op het moment dat u een bestelling plaatst voor het ondertitelen of 3.1 De overeenkomst is bindend op het moment dat u een bestelling plaatst voor het ondertitelen of vertalen van uw video of het afnemen van een van de abonnementen van Triple8, hierna genoemd de dienst. Triple8 verwerkt de bestelling door uw account aan te maken, u toegang te geven tot het platform of de ondertiteling of vertaling van uw video te leveren.

3.2 Alle productprijzen op www.triple8.tv zijn exclusief btw

3.3 Bij Triple8 kunt u kiezen uit de beveiligde betaalmethode: Paypal, Creditcard, iDEAL of Bankcontact.

3.4 Zodra uw bestelling is verwerkt, ontvangt uw per e-mail een bevestiging met de details van uw bestelling.

3.5 Als Triple8 per ongeluk een verkeerde prijs heeft vermeld op de website – en het gaat duidelijk om een vergissing – hebben we het recht om dat aan te passen.

3.6 Triple8 zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web- en betaalomgeving.

Artikel 4 | Levering- c.q. opleveringstermijnen

Het ondertitelen en/of vertalen van de door u geleverde videobestand zal real time uitgevoerd worden, maar kan niet worden gezien als fatale termijn. Bij niet tijdige (op)levering dient de u contact op te nemen met Triple8. De (op)leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen vertraging voor Triple8 zijn om haar diensten te leveren

Artikel 5 | garantie en afwerking

5.1 Na levering geeft Triple8 geen garantie op de kwaliteit van de dienst. Als u niet tevreden bent met de kwaliteit van de dienst, kunt u dit melden door een e-mail te sturen naar support@triple8.tv.

5.2 Afwijkingen bij stemgeluid, opnameniveau, audiokwaliteit, dialecten, tijdsduur enz. geven geen garantie op de kwaliteit van de ondertiteling en/of vertaling en is geen reden tot afkeuring.

Artikel 6 | Aansprakelijkheid

6.1 De aansprakelijkheid van Triple8 is te allen tijde beperkt tot ten hoogste de bestelwaarde exclusief BTW van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. Bij de aansprakelijkheid is inbegrepen de wettelijke aansprakelijkheid voor haar personeelsleden en voor door haar ingeschakelde derden, voor vermogensschade en immateriële schade, inclusief gevolgschade, waarvan het ontstaan aantoonbaar aan Triple8 toerekenbaar is.

6.2 U bent volledig verantwoordelijk voor de juistheid van het aan te leveren materiaal. Triple8 is niet aansprakelijk voor dubbelzinnigheid en onvolledigheid van de ter beschikking gestelde video’s, gegevens en/of verstrekte instructies, in de ruimste zin des woords, van u. U verklaart tevens dat door de uitvoering van de bestelling van het door u ter beschikking gestelde geen intellectueel eigendomsrecht van derden worden aangetast dan wel enig ander recht wordt geschonden en vrijwaart Triple8 tegen alle aanspraken van derden uit dien hoofde.

6.3 U vrijwaart Triple8 tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde. 

6.4 Triple8 is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde video.

Artikel 7 | Intellectuele eigendomsrechten

7.1 Op alle door Triple8 verstrekte concepten, teksten, ideeën, enz. behoudt Triple8 zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren hiervan is slechts toegestaan met Triple8 zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

7.2 U vrijwaart Triple8 van alle aanspraken van derden ter zake van betaling van de verschuldigde uitvoerings- en/of mechanische reproductierechten ten aanzien van de door de opdrachtgever gebruikte portretrechten, beeldrechten, muziekwerken en opnames van muziekwerken.

7.3 Voorts vrijwaart U Triple8 van alle vorderingen die derden instellen wegens de uitoefening door Triple8 van de haar ingevolge de opdrachtgever ter beschikking gestelde intellectuele eigendomsrechten. U zal aan Triple8 alle schade (waaronder begrepen kosten voor juridische bijstand en proceskosten) vergoeden, welke voor Triple8 voortvloeien uit deze vorderingen.

Artikel 8 | Beëindiging door Triple8; blokkering

8.1 Triple8 is gerechtigd de dienst en per direct te blokkeren, op te schorten of na ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te beëindigen indien u enige verplichting uit de overeenkomst of de Voorwaarden niet of niet volledig nakomt en er ook geen blijk van geeft deze in de toekomst te zullen gaan nakomen.

8.2 Triple8 is gerechtigd, zonder dat daaruit enige aansprakelijkheid of schadeplichtigheid jegens u voortvloeit, de dienst en andere overeenkomsten zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen, de dienst te staken dan wel op te schorten in het geval dat aannemelijk is dat u:
• de overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan of heeft nagelaten (tijdig) juiste gegevens of wijzigingen daarvan door te geven aan Triple8 en er sprake is van een vermoeden van misbruik en/of oneigenlijk gebruik van de dienst;
• handelt in strijd met de wet of goede zeden of schade toebrengt aan Triple8 of een derde;
• niet aan de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen zal voldoen, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de beëindiging niet rechtvaardigt.

8.3 U bent zelf verantwoordelijk voor de adequate beveiliging van de door u gebruikte computer- en telecommunicatienetwerken. U staat ervoor in dat hij alle maatregelen heeft getroffen om misbruik van de dienst te voorkomen. Triple8 is nooit aansprakelijk en de u vrijwaart Triple8 voor alle claims.

Artikel 9 | Geschillen

9.1 Alle rechtsverhoudingen worden uitsluitend beheerst door het Nederlands recht.

9.2 Heeft u een opmerking of een tip? Stuur een e-mail naar support@triple8.tv, dan nemen wij contact met u op.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht geworden op 10-04-2019 en voor het laatst bijgewerkt op 05-03-2021.